Czym jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to określenie, jak wiele jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżenie wartości waluty danego kraju, w stosunku do wartości odmiennych walut. Jej zadaniem staje się podniesienie konkurencyjności lokalnych producentów, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na przyrost inflacji (droższe stają się dobra importowane). Ponadto dewaluacja zrealizowana w jednym państwie, motywuje pozostałe państwa, będące ważnymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu uchronienia własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby dóbr a także usług, jakie można kupić za konkretną kwotę. Najczęściej jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu określonej waluty w odniesieniu do innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost ceny towaru albo uslugi. Definicja używana szczególnie w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej względem waluty obcej w sytuacji płynnych wartości walut (jest on regulowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost wartości waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej waluty krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr z importu. Przykre skutki aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu a także podniesienie kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy za granicą.Stanem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.